Sri vEnkatEsa suprabhAtam
Home | SrimAn nArAyaNa | ramanuja | visishta-advaitham | yamuna | alwars | prapatti | practise | scriptures | vishNu-purANa | charama slOka | articles | gallery | temples | FAQ | services | links | disclaimer

Sri Venkatesa Suprabhatam

1. Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
    Uthishta narasardoola karthavyam daivamahnikam (Twice)

2. Uthishtothishta Govinda uthishta garudadhwaja
    Uthishta kamalakantha thrilokyam mangalam kuru (Twice)

3. Mathassamasta jagatham madukaitabhare:
    Vakshoviharini manohara divyamoorthe
    Sree swamini srithajana priya danaseele
    Sree Venkatesadayithe thava suprabhatham

4. Thavasuprabhathamaravindalochane
    Bhavathu prasanna mukhachandra mandale
    Vidhisankarendra vanithabhirarchithe
    Vrishasaila nathadavithel davanidhe

5. Athriyadhi saptharushayssamupasyasandyam
    Aakasa sindhu kamalani manoharani
    Aadaya padhayuga marchayithum prapanna:
    Seshadrisekhara vibho! Thava suprabhatham

6. Panchananabja bhava shanmukavasavadhya:
    Tryvikramadhi charitham vibhudhasthuvanthi
    Bhashapathipatathi vasara shuddhi marath
    Seshadri sekhara vibho! thava subrabhatham

7. Eeshathprapulla saraseeruha narikela
    Phoogadrumadi sumanohara Balikanam
    Aavaathi mandamanilassaha divya gandhai:
    Seshadri shekara vibho! thava suprabhatham

8. Unmeelya nethrayugamuththama panjarasthaa:
     Paathraa vasishta kadhaleephala payasani Bhukthvaa
     saleelamatha keli sukha: patanthi
     Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham

9. Thanthreeprakarshamadhuraswanaya 
    vipanchyaa Gayathyanantha charitham 
    thava naradopi Bhashasamagrama sakruthkara sararammyam
    Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham

10. Brungavaleecha makaranda rashanuvidda
      Jhankara geetha ninadaissa sevanaya
      Niryathyupaantha sarasee kamalodarebhyaha
      Seshadri sekhara vibhol thava suprabhatham

11. Yoshaganena varadhadni vimathyamaane
       Ghoshalayeshu dhadhimanthana theevraghoshaaha 
       Roshaathkalim vidha-dhathe kakubhascha kumbhaha
       Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham

12. Padmeshamithra sathapathra kathalivargha
       Harthum shriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya
       Bheree ninadamiva bibrathi theevranadam
       Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham

13. Sreemannabheeshta varadhakhila lookabandho 
      Sree Sreenivasa Jagadekadayaika sindho
      Sree devathagruha bhujanthara divyamurthe
      Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

14. Sree swamy pushkarinikaplava nirmalangaa
       Sreyorthino hara viranchi sanadadhyaha
       Dware vasanthi varavethra hathothamangaha:
       Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

15. Sree seshasaila garudachala venkatadri
       Narayanadri vrishabhadri vrishadri mukhyam
       Akhyam thvadeeyavasathe ranisam vadanthi 
       Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

16. Sevaaparaashiva suresa krusanudharma
       Rakshombhunatha pavamana dhanadhi nathaha:
       Bhaddanjali pravilasannija seersha deSaha: 
       Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

17. Dhateeshuthevihagaraja mrugadhiraja 
       Nagadhiraja gajaraja hayadhiraja:
       Swaswadhikara mahimadhika marthayanthe
       Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

18. Sooryendhubhouma bhudhavakpathi kavya souri 
       Swarbhanukethu divishathparishathpradanaa:
       Twaddhasa dasa charamavadhidaasa daasa:
       Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

19. Thwathpadadhulibharita spurithothha manga:
       Swargapavarga nirapeksha nijantharanga:
       Kalpagamakalanaya kulatham labhanthe
       Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

20. Thvadgopuragra sikharani nireekshmana
       Swargapavarga padaveem paramam shrayantha:
       Marthyaa manushyabhuvane mathimashrayanthe
       Sree Venkatachalapathe! thava Suprabhatham

21. Sree bhoominayaka dayadhi gunammruthabdhe
       Devadideva jagadeka saranya moorthe
      Sreemannanantha garudadibhirarchithangre
       Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

22. Sree Padmanabha Purushothama Vasudeva
       Vaikunta Madhava Janardhana chakrapane
       Sree vathsachinha saranagatha parijatha
       Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

23. Kandarpa darpa hara sundara divya murthe
       Kanthaa kuchamburuha kutmialola drishte
       Kalyana nirmala gunakara divyakeerthe
       Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

24. Meenakruthe kamatakola Nrusimha varnin
      Swamin parashvatha thapodana Ramachandra
      Seshamsharama yadhunandana kalki roopa
      Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

25. Elaa lavanga ghanasaara sugandhi theertham
       Divyam viyathsarithi hemaghateshu poornam
       Drutwadhya vaidika sikhamanaya: prahrushta:
       Thishtanthi Venkatapathe! thava suprabhatham

26. Bhaswanudethi vikachani saroruhani
       Sampoorayanthi ninadai: kakubho vihangha:
       Sree vaishnavassathatha marthitha mangalasthe
       Dhamasrayanthi thava Venkata! subrabhatham

27. Bhramadayassuravarasamaharshayastthe
      Santhassa nandana mukhastvatha yogivarya:
      Dhamanthike thavahi mangala vasthu hasthaa:
      Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

28. Lakshminivasa niravadya gunaika sindo:
      Samsarasagara samuththaranaika setho
      Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
      Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

29. ltnam vnsnacnala pamerlna suprabhatham
      Ye manava: prathidinam patithum pravrutha:
      Thesham prabhatha samaye smruthirangabhhajam
      Pragnyam paraartha sulabham paramam prasoothe


Sri Venkatesa Sthotram

1. Kamalakucha choochuka kunkumatho
     Niyatharunithathula neelathano
     Kamalayatha lochana lokapathe
     Vijayeebhava Venkatasaila pathe

2. Sachadhurmukha shanmukha panchamukha
     Pram ukakhila daivatha mouli mane
     Saranagatha vathsala saranidhe
     Paripalayamam vrishasailapathe

3. Athivelathaya thava durvishahai
     Ranuvela Kruthairaparada sathai:
     Paritham thvaritham vrishasailapathe
     Paraya krupaya paripahi Hare

4. Adhivenkata saila mudaramather
    Janathabimathadhika danarathath
    Paradevathaya gathithannigamai:
    Kamaladayithtanna param kalaye

5. Kalavenuravavasa gopa vadhu
    Sathakoti vrithath smarakoti samath
    Prathivalla vikabhimathath sukhadhath
    Vasudeva suthanna paramkalaye

6. Abhirama gunakara dasarathe
     Jagadeka danurdhara dheeramathe
     Raghunayaka Rama Ramesa vibho
     Varadho bhava deva daya jaladhe

7. Avaneethanaya kamaneeyakaram
     Rajaneechara charu mukhamburuham
     Rajaneechara raja thamo mihiram
     Mahaneeyamaham Raghuramamaye

8. Sumukham Suhrudam Sulabham sukhadam
    Swanujam cha Sukhayamamogha—
    Saram Apahaya Raghudwaha manyamaham
    Na kathnchana kanchana jathu bhaje

9. Vinaa Venkatesam nanatho nanatha:
     Sadaa Venkatesam smarami smarami
     Hare Venkatesa Praseeda Praseeda
     Priyam Venkatesa Prayachha Prayachha

10. Aham doorathasthe padamboja yugma
       Pranamechaya gathya sevam karomi
       Sakruthsevaya nithyasevapalam thvam
       Prayachha prayachha prabho Venkatesa

11. Agnanina maya doshaanaseshan vihithan Hare
       Kshamasvathm kshamasvathvam
       Seshasailasikhamane


Sri Venkatesa Prapathi

1. Eesanam jagothosya Venkatapathe:
     rvishno: paraam preyaseem
     Thadhwakshasthala nithyavasarasikam
     thath kshanthi samvardhineem
     Padmalankrutha pani pallavayugam
     Padmasanasthaam Sriyam
     Vathsalyadi gunojwalam Bhagavatheem 
     vande jaganmatharam

2. Sreeman krupajaianidhe krithasarvaloka
     Sarvagna Saktanathavathsala sarvaseshin
     Swamin susheela sulabhasritha parijatha
     Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

3. Aanupurarpitha sujatha sugandhi pushpa
    Sowrabhya Sowrabhakarow samasannivesow
    Sowmyow sadanubhavanepi navanu bhavyow
    Sree Venkatesa charanow saranam papadhye

4. Sadyo vikasi samudithvara saandra raga
    Sourabhya nirbhara saroruha soumya vaartham
    Samyakshu sahasa padeshu vilekhayanthow
    Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

5. Rekamayadwaja sudhakala saathapatra
     Vajraamkrusamburuha kalpaka sanka chakrai:
     Bhawyai ralankruthathalow parathathva chinnai:
     Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

6. Thamrodara dyuthi parajitha padmaraagow
    Baahyairmahobhi rabhi bhootha mahendra neelow
    Udhyannakhamsubhi rudastha sasaanka bhasow
    Sree Venkatessa charanow saranam prapadhye

7. Saprema bheethi kamalakara pallavabhyam
     Samvahanepi sapadiklamamada dhanow
     Kantha vavaangmanasa gochara sowkumaryow
     Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

8. Lakshmeemaheetha dhanuroopa nijanubhava
    Neeladi divyamahisheekara pallavanam
    Aarunya sankramanatha: kila saandra raagow
    Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

9. Nithyanamadvidhi sivadi kireetakoti
    Prathyupthadeepta navarathna mahaprarohai:
    Neerajanavidhi mudaramupada dhanow
    Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

10. Vishno: pade parama ithyuditha prasamsow
       Yow madhwa uthsa ithi bhogyathayapyupaaththow
       Bhooyasthathethi thava paanithala pradishtow
       Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

11. Parthaaya thathsadrusa saarathina thvayaiva
      Yow darshithow swacharanow saranam vrajethi
      Shoyopi mahyamihathow karadarsithowthe
      Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

12. Manmoordhni kaaliyapane vikataataveshu
       Sree Venkatadri sikhare sirasi srutheenaam
       Chithepyananyamanasam samamahithowthe 
       Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

13. Amiana hrushyadavaneethala keernapushpow
       Sree Venkatadri sikharabharanaya manow
       Aanandithaakila manonayanow thavaithow
       Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

14. Praya: prasanna janatha prathamavagahyow
       Mathu: sthanaviva sisoramrtuhayamanow
       Prapthow parasparathulamathulantharowthe 
      Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

15. Sathvotharaissathathasevya padambujena
        Samsaratharaka dayadradruganchalena
        Soumyopayanthru munina mamadarshithowthe
        Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

16. Sreesa sriya ghatikaya thvadupaya bhave
       Prapye thvayi swayamu peyathaya spuranthya
       Nithyasrithaya niravadya gunayathubhyam
       Syam kinkaroo Vrishagireesanajathumahyam

Sri Venkatesa Mangalasasanam

1. Sriyah kanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinam
    Sri Venkata nivasaya Srinivasaya Mangalam.
2. Lakshmi savibhramaloka-subhru vibhrama chakshushe 
   Chakshushe SarvaloKanam Venkatesaya Mangalam.
3. Sri Venkatadri Sringagra-Mangalaha bharananghraye
    Mangalanam nivasaya Venkatesaya Mangalam.
4. Sarvavayava soundarya Sampadha Sarvachethasam 
    Sada sammohanayasthu Venkatesaya Mangalam.
5. Nithyaya niravadhyaya Sathyananda chidhathmane.
    Sarvantharathmane Srimad Venkatesava Mangalam.
6. Swathassarvavide sarvasakthaye Sarvaseshine.
    Sulabhaya Suseelaya Venkatesaya Mangalam.
7. Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane.
   Prayunje Parathathvaya Venkatesaya Mangalam.
8. Akalathathva masrantha mathmanamanu-pasyatham.
    Athripthya mritha rupaya Venkatesaya Mangalam.
9. Prayah swacharanow Pumsam Saranyathvena Panina. 
    Kripaya dhisathe Srimad-Venkatesava Mangalam.
10. Dhayamritha tharanginya-Stharangairiva Seethalaih.
     Apagaissinchalhe viswam Venkatesava Mannalam.
11. Sragbhushambara hetheenam Sushamava hamurthaye.
     Sarvarthi Samanavasthu Venkatesaya Mangalam.
12. Sri Vaikunta virakthaya Swami Pushkarineethate
     Ramaya Ramamanaya Venkatesaya Mangalam.
13. Srimad sundarajamathru manimanasavasine.
     Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam.
14. Mangalasasana paraih madacharya Purogamaih.
     Sarvaischa Purvairacharyaih Sathkrithayasthu, Mangalam.

athAto "brahma" zignAsA - Then thereafter be inquisitive to enquire about "the Absolute"